Търсене:
КЪМ НОВИТЕ НОВИНИ
7.01.2010 г.

Съобщение - открита процедура за водоползване с. Гурково...

Съобщение - разрешено водоползване Тузлата...


5.01.2010 г.

Обявa - търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – Балчик, Рогачево, Момчил, Сборно място...


4.01.2010 г.

Обявa - търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – земеделски земи, частна общинска собственост с. Сенокос..


23.12.2009 г.

Уведомление за инвестиционно намерение - път до ветрогенер с. Сенокос.


18.12.2009 г.

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 21 декември 2009 година от 9.00 часа


15.12.2009 г.

Проект за санитарно-охранителна зона за кладенец с. Рогачево


14.12.2009 г.

Уведомление за инвестиционно намерение - жилищни сгради с.Оброчище

Уведомление за инвестиционно намерение - два ветрогенератора в землището на с.Царичино

Уведомление за инвестиционно намерение - жилищни сгради с.ОброчищеПокана за заседание на ОбС - Балчик на 16 декември 2009 година от 9.00 часа2-12-2009

Обявa - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд...


1-12-2009

Обявление - предварително записване на потребители на социална услуга, социални асистенти и домашни помощници...


26-11-2009

Уведомление за инвестиционно намерение - два ветрогенератора в землището на с.Гурково.


26-11-2009

Уведомление за инвестиционно намерение - два ветрогенератора в землището на с.Гурково.


24-11-2009

Обява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - на в.з “Момчил”


9-11-2009

Инвестиционно предложение - площадка за ТБО


6-11-2009

Заповед на Кмета на Община Балчик - грипна епидемия


4-11-2009   

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 12 ноември 2009 година от 9.00 часа

Заповед на Кмета на Община Балчик - сметоизвозване

Заповед на Кмета на Община Балчик - неучебни дни


3-11-2009

Общински съвет – Балчик,
На основание Наредба № 2 от 8.10.2008 г., чл.67 от Закона за съдебната власт и писмо вх.№ 455 на Районен съд – Балчик,

Обявява на заинтересуваните граждани, че в срок до 10 ноември включително се набират кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Балчик, с петгодишен мандат, считано от 01.01.2010 г. до 01.01.2015 г. Желаещите могат да се обръщат към канцеларията на общински съвет в администрацията на ОбА, пл. “21 септември” №6, ет. І, тел. 7-10-84 – Милка Матеева.

Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 70 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Най-малко 10% от съдебните заседатели трябва да са с педагогическа квалификация.30-10-2009

Уведомление за инвестиционно предложение - Фондация "Втората България"


27-10-2009 

Обява за Конкурс за продажба на неурегулирани поземлени имоти в район „Двете чешми“ гр. Балчик


26-10-2009 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 30 октомври 2009 година от 9.00 часа


21-10-2009 

Обява за Конкурс за паркинг за товарни автомобили гр. Балчик20-10-2009 

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот в с. Гурково13-10-2009 

Обява за търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд06-10-2009 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 09 октомври 2009 година от 9.00 часаЗаповед за утвърждаване на формула и правила за разпределение на средствата за общообразователните училища на делегирани бюджети - държавна отговорност

Резултати от изборите на 05.07.2009 г.
за народни представители в община Балчик


14-09-2009 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 24 септември 2009 година от 9.00 часа02-09-2009  

04 септември 2009 от 10.00 часа - Месечната приемна на регионалния представител гр.Добрич
на Комисия за защита от дискриминация...

Покана за участие в процедура за малки обществена поръчка - “Специализиран превоз на ученици до СОУ с.Оброчище” с обхват  с.Църква, с.Рогачево , с.Кранево ,  с.Оброчище01-09-2009

ОБЯВЯВА неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на общински имоти гр. Балчик

ОБЯВЯВА неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на общински имоти с. Гурково - условия на конкурса


25-08-2009

Резултат от "Концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общински администрации"...

Уведомление за инвестиционно предложение - "Каваллиино - 08" ЕООД


20-08-2009

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с. Пряспа...


18-08-2009

Заповед № 955/18.08.2009 г. - срок и място за приемане на заявления за охрана, опазване и стопанисване на орехови насаждения...


16-07-2009 

Покана от Кмета на Община Балчик за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР - 20 юли 2009 година15-07-2009 

Покана за извънредно заседание на ОбС - Балчик на 22 юли 2009 годинаПокана за заседание на ОбС - Балчик на 14 юли 2009 година

Заповед за утвърждаване на формула и правила за разпределение на средствата за общообразователните училища на делегирани бюджети - държавна отговорност

Резултати от изборите на 05.07.2009 г.
за народни представители в община Балчик